Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betaalvoorwaarden

Koninklijke Ahrend B.V.

Download deze Algemene Voorwaarden.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden (‘Leveringsvoorwaarden’) wordt verstaan onder:
Ahrend: Koninklijke Ahrend B.V. en/of haar groepsmaatschappijen, dan wel enige vennootschap die met Ahrend nu dan wel in de toekomst in een groep verbonden is.
Producten: zaken alsmede diensten.
Opdrachtgever: degene die Producten wenst af te nemen van Ahrend en handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Dienst: werkzaamheden zoals maar niet beperkt tot kabelmanagement, onderhoud, advies en inspectie.
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Ahrend en Opdrachtgever ter zake de levering van Producten alsmede elke aanvulling of wijziging daarop.

2. Toepasselijkheid

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van Ahrend en op  alle (overige) tussen de Opdrachtgever en Ahrend geldende rechtsbetrekkingen. Eventueel van deze Leveringsvoorwaarden afwijkende bedingen dienen in alle gevallen schriftelijk en uitdrukkelijk te worden overeengekomen.
 2. Toepasselijkheid van enige door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbiedingen en overeenkomst

 1. Aanbiedingen, welke van Ahrend uitgaan, zijn niet bindend. Zij zijn vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt. Voor een in Frankrijk gevestigde Opdrachtgever geldt in plaats van de voorgaande zin het volgende: Aanbiedingen, welke van Ahrend uitgaan, zijn slechts bindend voor de termijn vermeld in de aanbieding, of zo geen termijn is bepaald, gedurende een redelijke termijn.
 2. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen en dergelijke vermelde gegevens zijn slechts indicatief en niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende Overeenkomst of een door Ahrend ondertekende opdrachtbevestiging, onverlet de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever voor door hem verstrekte gegevens. Geringe maatverschillen, of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen, blijven voorbehouden.
 3. Een Overeenkomst komt tot stand na ondertekening van de Overeenkomst of schriftelijke opdrachtbevestiging door Ahrend.
 4. De door Ahrend uitgebrachte aanbieding alsmede door haar verstrekte ontwerpen, tekeningen, draaiboeken en presentaties blijven haar eigendom en dienen, indien geen opdracht met Ahrend tot stand komt, onverwijld aan haar te worden teruggezonden. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Ahrend geheel noch ten dele worden gebruikt en/of gekopieerd, dan wel op een andere wijze worden vermenigvuldigd noch aan derden ter inzage worden gegeven.
 5. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat gegevens betreffende de door Ahrend gebezigde fabricage en/of constructiemethoden niet aan derden worden getoond, bekendgemaakt of gebruikt.
 6. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de bij Ahrend geldende normale werkuren. Het staat Ahrend vrij, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in geval van levering of montage buiten de normale werkuren een toeslag op de leverings- en/of montagekosten te berekenen van:
  a. 30% op normale werkdagen na 17:00 uur en voor 20:00 uur;
  b. 40% op normale werkdagen tussen 20:00 uur en 07:00 uur;
  c. 60% op zaterdagen;
  d. 100% op zon - en feestdagen.
 7. Ahrend behoudt zich het recht voor om kosten die in verband met een (eventuele) aanbieding en/of Overeenkomst door Ahrend gemaakt zijn aan de Opdrachtgever door te berekenen. 

4. Prijzen

 1. Alle door Ahrend gehanteerde prijzen en prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden geheven. Tenzij anders overeengekomen zijn de door Ahrend in haar offertes of opdrachtbevestigingen aan Opdrachtgever opgegeven prijzen af fabriek/magazijn.
 2. Indien gewenst door de Opdrachtgever zal, nadat hiervoor door de Opdrachtgever opdracht is verstrekt en door Ahrend de opdracht is aanvaard, Ahrend zorgdragen voor vervoer naar de plaats van bestemming op het terrein en/of in het gebouw van de Opdrachtgever, mits de betreffende zaken met een voor plateauwagens en pallettrucks voldoende grote lift en overigens zonder enige belemmering kunnen worden vervoerd naar de interne plaats van bestemming. Ahrend berekent voor deze dienst en de montagekosten een minimum bedrag gelijk aan eenmaal de voorrijkosten en een half manuur.
 3. Indien op verzoek van de Opdrachtgever de levering wordt uitgesteld tot na de leveringsdatum, dan wel indien de Opdrachtgever verzoekt tot levering van de Producten voor de leveringsdatum dan heeft Ahrend recht op vergoeding van de voor haar door dit uitstel respectievelijk door deze bespoediging voortvloeiende kosten, alsmede van vergoeding van de wettelijke rente over de prijs van de in het uitstel betrokken Producten. Uitstel van levering schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. Ahrend behoudt zich het recht voor om uit de vertraging voortvloeiende schade te vorderen.
 4. Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, dan wel dat Ahrend hierdoor extra kosten moet maken, dan komen deze extra uren en kosten voor rekening van de Opdrachtgever en is Ahrend gerechtigd deze uren en kosten afzonderlijk bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Wachturen en vertragingen die niet zijn ontstaan naar aanleiding van het eigen handelen van Ahrend, zullen tegen de geldende tarieven worden doorberekend. 
 6. Wijzigingen in inkoopprijzen, loonkosten, kostprijzen van grondstoffen en/of materialen, sociale- en overheidslasten en/of andere kosten voor zover deze betrekking hebben op de overeengekomen prestatie kunnen te allen tijde door Ahrend aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Indien de prijs binnen drie maanden na totstandkoming van een Overeenkomst wordt gewijzigd, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden. 
 7. Tenzij anders overeengekomen, brengt Ahrend de Opdrachtgever de volgende orderkosten in rekening voor kleine orders: voor Nederland € 25 (zegge: vijfentwintig euro) voor orders die kleiner zijn dan € 1.000 (zegge: duizend euro) netto factuurwaarde; voor het Verenigd Koninkrijk £125 (zegge: honderdvijfentwintig Britse pond) voor orders die kleiner zijn dan € 1.250 (zegge: twaalfhonderdvijftig euro) netto factuurwaarde; voor alle overige landen €150 (zegge: honderdvijfig euro) voor orders die kleiner zijn dan € 1.500 (zegge: vijftienhonderd euro) netto factuurwaarde. Ahrend behoudt zich het recht voor dit bedrag aan te passen. Voor een in Frankrijk gevestigde Opdrachtgever geldt dat de Opdrachtgever op de hoogte wordt gesteld, alvorens Ahrend het bedrag aanpast.

5. Levering en uitvoering

 1. De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, orderbevestigingen en/of Overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en worden door Ahrend zoveel mogelijk in acht genomen, doch zij zijn niet bindend en betreffen nimmer een fatale termijn. Ahrend komt door het enkele overschrijden hiervan niet in verzuim noch leidt dit tot enige aansprakelijkheid aan de zijde van Ahrend. Bij overschrijding van deze termijnen zal Ahrend tijdig in overleg treden met de Opdrachtgever. 
 2. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, af fabriek/magazijn. Ahrend heeft aan haar leveringsverplichting voldaan door de Producten éénmaal af fabriek/magazijn dan wel op de overeengekomen locatie en op het overeengekomen tijdstip aan Opdrachtgever aan te bieden. Onder leveringen wordt mede verstaan: overeengekomen deelleveringen. 
 3. Ahrend behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst in gedeelten te leveren en deze deelleveringen separaat te facturen.
 4. De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
  a. de dag of week zoals vermeld op de opdrachtbevestiging;
  b. de dag van ontvangst door Ahrend van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
  c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
  d. de dag van ontvangst door Ahrend van hetgeen volgens de Overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. 
 5. De Opdrachtgever is verplicht tot afname van de door hem gekochte Producten op de in artikel 5 lid 2 omschreven plaats en op het overeengekomen tijdstip. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, dan is Ahrend gerechtigd om zonder ingebrekestelling betaling van de overeengekomen koopprijs van de niet afgenomen Producten te vorderen en worden deze Producten geacht door de Opdrachtgever van Ahrend te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van de Opdrachtgever en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen. Een en ander onverminderd de aan Ahrend verder toekomende rechten.
 6. Annulering van de Overeenkomst kan slechts plaatsvinden na overleg met en na schriftelijke instemming van Ahrend onder de door Ahrend gestelde voorwaarden.
 7. Ahrend heeft het recht (delen van) de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren (wanneer dit in Frankrijk gebeurt, in overeenstemming met de Wet op Onderaanneming (loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance)). Indien de uitvoering van (een deel) van de Overeenkomst in overleg met de Opdrachtgever door (een) derde(n) geschiedt, is Ahrend gerechtigd naast de in de offerte opgegeven kosten ook eventuele door deze derde partij(en) achteraf gefactureerde meerkosten door te belasten aan de Opdrachtgever. Van een in Frankrijk gevestigde Opdrachtgever zal voor het factureren van meerkosten voorafgaande goedkeuring worden gevraagd. Ahrend is niet aansprakelijk voor de werkzaamheden die door een derde wordt verricht voor zover deze derde zelf een overeenkomst met de Opdrachtgever is aangegaan of de Opdrachtgever aan de derde instructies heeft gegeven.

6. Montage

 1. Indien opdracht is verstrekt door Opdrachtgever voor montage en Ahrend heeft deze opdracht schriftelijk aanvaard dan wordt geacht dat deze montagewerkzaamheden kunnen geschieden onder normale werkomstandigheden en gedurende voor de montagedienst van Ahrend geldende normale werkuren. Indien de werkzaamheden (geheel of ten dele) moeten plaatsvinden buiten de normale werkuren, dan kan Ahrend de toeslag zoals vermeld in artikel 3 lid 6 in rekening brengen. 
 2. Waar nodig, zijn de montagewerkzaamheden gebaseerd op vooraf aan de Opdrachtgever gezonden tekeningen dan wel op basis van de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde en door Ahrend goedgekeurde lay-out tekeningen. De hierin opgegeven maten en gegevens dienen door de Opdrachtgever in het werk te worden gecontroleerd. Afdrukken van de betreffende tekeningen worden door de Opdrachtgever voor akkoord ondertekend en aan Ahrend geretourneerd. De beoordeling van geschiktheid van de constructie van het gebouw, waarin de Producten worden gemonteerd, is een verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. 
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de Opdrachtgever voor eigen rekening en risico:
  a. dat de benodigde werkzaamheden, welke niet tot de opdracht van Ahrend behoren, zoals (elektriciens-), hak-, breek-, metsel-, beton-, stukadoors-, en/of schilderwerk of andere dergelijke werkzaamheden op de juiste wijze en tijdig voor de geplande leveringstermijn zijn verricht;
  b. dat licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn, dat de door derden of klant aan te leveren materialen aanwezig zijn in de buurt van de betreffende werklocatie, en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;
  c. dat de aangevoerde Producten met een voor plateauwagens of pallettrucks voldoende grote lift naar de plaats van montage kunnen worden vervoerd. Andere werkzaamheden door derden en de Opdrachtgever dienen een ongestoorde voortgang van het transport door het gebouw en/of de aaneengesloten montage niet te verhinderen;
  d. dat de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde Producten, alsmede de gereedschappen, kunnen worden opgeslagen in af te sluiten ruimten, welke geëigend zijn voor de opslag van deze Producten en gereedschappen. Als de Opdrachtgever nalatig is in het nakomen van de hiervoor omschreven verplichtingen, is Ahrend gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en de meerkosten die voor haar ontstaan, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 4. In geval van tijdverlies als gevolg van vermissing van montagemateriaal of gereedschap of een oorzaak, waarvoor Ahrend niet verantwoordelijk is, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als – alle omstandigheden in aanmerking genomen – redelijk is. Ten aanzien van de extra arbeidsuren en kosten in verband met deze verlenging is artikel 4 lid 4 van overeenkomstige toepassing. 
 5. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadiging van Producten of gereedschappen van Ahrend, haar werknemers en de door haar ingeschakelde derden, alsmede voor vermissing hiervan, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Ahrend.

7. Proefopstellingen

 1. Indien zulks door de Opdrachtgever wordt gewenst, kan een proefopstelling worden geplaatst op onderstaande voorwaarden. 
 2. Onder proefopstelling wordt verstaan het op zicht plaatsen van Producten in een door de Opdrachtgever ter beschikking te stellen ruimte met het doel de werkplek of constructie, waarvoor bij de Opdrachtgever belangstelling bestaat, te visualiseren. 
 3. Ahrend heeft het recht om de Opdrachtgever een percentage van de cataloguswaarde van de betrokken Producten in rekening te brengen. 
 4. In het geval dat de Opdrachtgever de Producten wenst te behouden, zullen deze door Ahrend alsnog in rekening worden gebracht, waarbij de reeds ontvangen betaling ingevolge lid 3 op het voor de Producten verschuldigde bedrag in mindering zal worden gebracht. 
 5. De Opdrachtgever is ten aanzien van een proefopstelling aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van de Producten tot ten hoogste de cataloguswaarde van de betrokken Producten.

8. Projectadvies

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de kosten voor het uitbrengen van een voorstudie en/of inrichtingsvoorstel, het maken van tekeningen en/of plattegronden, alsmede leiding geven aan de opzet, coördinatie en/of uitvoering van een project, voor rekening van de Opdrachtgever. 
 2. Met betrekking tot (project)adviezen geldt dat er sprake is van een Inspanningsverplichting en dat deze door Ahrend naar beste weten en kunnen worden uitgewerkt op basis van de geldende productspecificaties.

9. Facturering & Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal facturering als volgt geschieden:
  a. voor Overeenkomsten tot een bedrag van € 15.000 (zegge: vijftienduizend euro) exclusief BTW, zodra de levering van de Producten ex artikel 5 lid 2 heeft plaatsgevonden;
  b. voor Overeenkomsten vanaf een bedrag van € 15.000 (zegge: vijftienduizend euro) exclusief BTW:
  1. 30% bij de opdrachtbevestiging;
  2. 60% 2 weken voor levering;
  3. 10% zodra de levering van de Producten ex artikel 5 lid 2 heeft plaatsgevonden;
  c. in alle gevallen zal het gehele bedrag worden gefactureerd wanneer de Opdrachtgever in verzuim is met de afname van een (deel)levering.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden op de door Ahrend aangegeven wijze binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder verrekening uit welke hoofde dan ook. 
 3. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de Opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Voor een in Frankrijk gevestigde Opdrachtgever geldt dat de vertragingsrente als hiervoor genoemd gelijk is aan de rentevoet die de Europese Centrale Bank (ECB) hanteert in zijn meest recente financiële transactie, plus tien (10) procentpunten. De peildata zijn: 1 januari voor de eerste helft van een kalenderjaar en 1 juli voor de tweede helft van een kalenderjaar. 
 4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij bovendien de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten belopen tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom met een minimum van €200,- (zegge: tweehonderd euro). In afwijking van het hiervoor genoemde minimumbedrag, geldt voor een in Frankrijk gevestigde Opdrachtgever dat die Opdrachtgever een vaste vergoeding voor incassokosten van €40,- (zegge: veertig euro) verschuldigd is zoals bepaald in het Franse Wetboek van Koophandel (Code du commerce français) (dan wel een toekomstige soortgelijke bepaling). Ahrend is slechts gehouden de gemaakte kosten te bewijzen voor zover die het in de voorafgaande zinnen bedoelde bedragen/percentages te boven gaan. 
 5. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen welke het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat die voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
 6. Indien en voor zover er volgens de Opdrachtgever gebreken kleven aan een geleverd product, is hij niet gerechtigd betaling te weigeren of zijn betalingsverplichting op te schorten met betrekking tot Producten uit dezelfde zending of levering waaromtrent geen klachten kenbaar zijn gemaakt. 
 7. De Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Ahrend terstond en in de door Ahrend gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor alle verplichtingen van de Opdrachtgever. Zolang de Opdrachtgever hieraan niet voldoet is Ahrend gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.

10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Aan de Opdrachtgever geleverde Producten blijven eigendom van Ahrend, zolang de Opdrachtgever niet al hetgeen door de Opdrachtgever aan Ahrend uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is, met inbegrip van rente, kosten en vorderingen uit hoofde van tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst, volledig aan Ahrend heeft voldaan. 
 2. Producten zijn voor risico van Opdrachtgever vanaf het ogenblik van levering c.q. aanbieding conform artikel 5 lid 2. In geval van uitgestelde levering conform artikel 4 lid 3 gaat het risico op de Opdrachtgever over op het moment waarop de Producten volgens de oorspronkelijke afspraak geleverd zouden worden. 
 3. Zolang de eigendom van de (af)geleverde zaken niet op Opdrachtgever is overgegaan is Opdrachtgever uitsluitend bevoegd tot eigen be-/verwerking of doorlevering van de afgeleverde Producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Behoudens het hiervoor bepaalde, mag Opdrachtgever deze Producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. 
 4. Op afgeleverde Producten die in eigendom van de Opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de Opdrachtgever bevinden, behoudt Ahrend zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237BW tot meerdere zekerheid van alle vorderingen die Ahrend dan uit welken hoofde dan ook, nog tegen de Opdrachtgever mocht hebben. Ahrend is te allen tijde gerechtigd en wordt hierbij door de Opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd om de ter vestiging van dit pandrecht benodigde handelingen te verrichten (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) en daarbij ook namens de Opdrachtgever op te treden. De Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van Ahrend aan deze verpanding onverwijld zijn medewerking te verlenen. 
 5. De Opdrachtgever is verplicht om de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Ahrend op de eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Ahrend te kennen geeft dit te wensen, door de Opdrachtgever aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Ahrend tegen de Opdrachtgever. De laatste twee volzinnen van lid 4 van dit artikel zijn van toepassing.
 6. Indien de Opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Ahrend tekortschiet of Ahrend goede grond heeft te vrezen dat hij in de verplichtingen zal tekortschieten, is Ahrend gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen. Na terugneming zal de Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

11. Reclamering en garantie

 1. Reclamering inzake zichtbare gebreken dient de Opdrachtgever onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de levering middels een schriftelijk gespecificeerde mededeling bij Ahrend te melden. Reclamering van niet zichtbare gebreken dient de Opdrachtgever onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van de in de leden 5 en 6 bedoelde garantietermijn, middels een schriftelijk gespecificeerde mededeling bij Ahrend te melden.
 2. Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na ontvangst door Ahrend van het beroep op garantie, Ahrend in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken. 
 3. Bij overschrijding van de hierboven genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen Ahrend ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
 4. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Ahrend in voor zowel de deugdelijkheid van het door haar geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal bij normaal gebruik, zulks gedurende een termijn van 12 maanden na de levering zoals deze op grond van artikel 5 lid 2 heeft plaatsgevonden, met uitzondering van alle door Ahrend van derden betrokken Producten en/of onderdelen waarvoor Ahrend dezelfde garantie verstrekt als die welke Ahrend van haar toeleverancier ontvangt, met een maximum van 12 maanden. 
 5. De leden 1 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door Ahrend. Indien montage/installatie van het product door Ahrend plaatsvindt,  gaan de in de lid 1 bedoelde termijnen in op de dag dat de montage/installatie door Ahrend is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens artikel 5 lid 2 zijn verstreken.
 6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
  a. de niet-inachtneming door de Opdrachtgever van bedienings- en/of onderhoudsvoorschriften dan wel van gebruik anders dan het voorziene normale gebruik;
  b. normale slijtage;
  c. montage/installatie of reparatie door derden en/of de Opdrachtgever;
  d. een te hoge spanning op het elektriciteitsnetwerk van Opdrachtgever, bijv. door het ontbreken van een overspanningsbeveiliging;
  e. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
  f. in overleg met of op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever aangewende materialen en/of zaken dan wel door of namens de Opdrachtgever aangeleverde dan wel ter bewerking verstrekte materialen en/of zaken;
  g. op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever toegepaste werkwijzen en constructies.
 7. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Ahrend gesloten Overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Ahrend met betrekking tot geen van deze Overeenkomsten tot enige garantie gehouden. Indien de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Ahrend tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie. 
 8. Indien Ahrend, om te voldoen aan haar garantieverplichtingen, onderdelen/Producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/Producten haar eigendom. 
 9. Indien Ahrend onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft laten herstellen of de desbetreffende Producten heeft vervangen, is zij van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal zij niet ‘tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden, tenzij de schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van Ahrend, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, of de aansprakelijkheid voortvloeit uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 BW. Evenmin kan de Opdrachtgever op grond van de gebleken materiaal- en/of constructiefouten ontbinding van de Overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de Opdrachtgever niet kan worden verwacht dat zij de Overeenkomst in stand laat.

12. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Ahrend is beperkt tot nakoming van de in

artikel 11 omschreven garantieverplichtingen.

2. Behoudens grove schuld aan de zijde van Ahrend, de toepasselijkheid

van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid

zoals deze voor het uitvoeren van de betreffende EU-richtlijn zijn

vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 1 is alle

aansprakelijkheid van Ahrend, zoals voor (doch niet beperkt tot)

bedrijfsschade, andere indirecte schade (waaronder gevolgschade) en

schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op

deze uitsluiting zal geen beroep worden gedaan indien een zodanig

beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid

en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.

3. Zonder op enige wijze af te doen aan het elders in deze algemene

voorwaarden bepaalde is Ahrend niet aansprakelijk voor enig gebrek in

de levering van de Producten die het gevolg is van de onjuistheid

en/of onvolledigheid van de door Opdrachtgever opgegeven

gegevens.

4. Ahrend is evenmin aansprakelijk voor:

- schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als

gevolg van gebruik van door of vanwege de Opdrachtgever

verstrekte gegevens;

- beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de

Opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten,

modellen, gereedschappen en andere zaken.

5. Indien Ahrend, zonder voor de montage van de Producten een

opdracht te hebben verkregen, wel bij de montage hulp en bijstand –

van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de

Opdrachtgever.

6. Opdrachtgever vrijwaart Ahrend respectievelijk stelt Ahrend

schadeloos ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding

van de schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Ahrend in deze

voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.

7. Ahrend is niet verantwoordelijk voor de bruikbaarheid van Producten

voor de Opdrachtgever, alsmede voor enige door het gebruik van

Producten veroorzaakte schade, indien Producten door de

Opdrachtgever op een andere wijze worden gebruikt of voor een

andere toepassing worden aangewend dan vermeld in de

productspecificaties.

8. Ahrend is niet aansprakelijk voor verstrekte of nog te verstrekken

adviezen, tenzij deze uitdrukkelijk voorwerp zijn geweest of zullen

worden van een schriftelijke (advies)Overeenkomst indien en voor

zover deze Overeenkomst in aansprakelijkheid van Ahrend voorziet.

9. De aansprakelijkheid van Ahrend veroorzaakt door tekortkoming in de

nakoming van haar verplichtingen is te allen tijde beperkt tot het

bedrag dat op de factuur vermeld staat en dat Ahrend in rekening

heeft gebracht bij de Opdrachtgever ter zake van de levering van de

Producten alsmede tot het bedrag dat door een verzekeraar onder de

betreffende verzekering wordt uitgekeerd.

10. Voor een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Opdrachtgever, geldt in aanvulling op lid 9 van dit artikel het volgende:

Niettegenstaande enige andere bepaling in deze Leveringsvoorwaarden, wordt geen aansprakelijkheid uitgesloten – in relatie tot situaties verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst – voor zover ontstaan door of ten aanzien van:

(i) dood of lichamelijk letsel die het gevolg zijn van nalatigheid;

(ii) de eigendomsrechten die Ahrend kan doen gelden ten aanzien van de Producten(good title of the goods) in de zin van art. 12 Sale of Goods Act (voor zover deze wet van toepassing is in de landen van het Verenigd Koninkrijk);

(iii) voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken;

(iv) aansprakelijkheid die op grond van dwingend recht niet kan worden uitgesloten.

13. Intellectuele eigendom en know-how

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en know-how in verband met de

Producten blijven bij Ahrend berusten, tenzij schriftelijk anders tussen

Ahrend en de Opdrachtgever is overeengekomen. Het voorgaande

geldt ook in het geval dat Ahrend speciaal voor de Opdrachtgever

Producten tot stand brengt en de Opdrachtgever daarvoor heeft

betaald.

2. Het auteursrecht op door Ahrend verstrekte adviezen, tekeningen,

draaiboek, afbeeldingen, modellen, schetsen, inrichtingsvoorstellen,

presentaties, productspecificaties en omschrijvingen blijft altijd aan

Ahrend voorbehouden.

3. Indien Ahrend en de Opdrachtgever schriftelijk overeenkomen dat de

intellectuele eigendomsrechten bij de Opdrachtgever berusten verleent

de Opdrachtgever Ahrend een onbeperkte, wereldwijde licentie om de

betreffende Producten onder eigen naam te produceren en

exploiteren, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Indien zulks

schriftelijk is overeengekomen zal Ahrend voor voornoemde exploitatie

een vergoeding verschuldigd zijn.

4. Indien en zolang de intellectuele eigendomsrechten op de Producten

bij Ahrend berusten zal de Opdrachtgever zich onthouden van enige

inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen

maar niet beperkt tot het registreren van enig intellectueel

eigendomsrecht, het claimen van enig intellectueel eigendomsrecht als

diens eigendom en het produceren en/of exploiteren van de

Producten zonder voorafgaande toestemming van Ahrend.

5. Indien en zolang de intellectuele eigendomsrechten bij Ahrend

berusten neemt Ahrend alle redelijkerwijs te vergen

voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat geleverde Producten in

strijd komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele

eigendom van derden. Indien desondanks aan Ahrend verwijt valt te

maken dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt zal Ahrend,

onverminderd de in artikel 12 bepaalde grenzen, naar haar eigen keuze

het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten

terugnemen, zorg dragen dat de Opdrachtgever het geleverde, of een

gelijkwaardig ander product, ongestoord kan blijven gebruiken, dan

wel de Opdrachtgever vrijwaren voor de kosten van juridische bijstand

in verband met de verdediging tegen een dergelijke inbreuk.

6. Het in het lid hiervoor bepaalde geldt slechts indien de Opdrachtgever

Ahrend binnen 2 maanden nadat de Opdrachtgever van een

aanspraak van een in dat lid genoemde derde kennis heeft genomen

Ahrend hiervan schriftelijk op de hoogte brengt, Ahrend in staat stelt

om zelfstandig voor haar belangen ten opzichte van degene die de

rechten van intellectuele eigendom geldend maakt, op te komen en de

Opdrachtgever volledige medewerking verleent in verband met de

verdediging tegen een dergelijke inbreuk.

7. De in de leden hiervoor genoemde maatregelen in geval van inbreuk

op een intellectueel eigendomsrecht van een derde zijn de enige

maatregelen die Ahrend daaromtrent verplicht zal zijn te nemen, de Opdrachtgever heeft geen andere rechten en/of aanspraken jegens Ahrend in dat verband.

8. Opdrachtgever zal zich onthouden van gebruik van door Ahrend

geëxploiteerde handelsmerken of gebruik van soortgelijk beeld-, klank-, vorm-, of woordaanduidingen en/of combinaties, ongeacht het al dan niet bestaan van een depot dienaangaande, tenzij het gebruik door Ahrend schriftelijk is toegestaan.

14. Modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen

Tenzij anders overeengekomen blijven modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen, welke speciaal voor de Opdrachtgever worden vervaardigd, eigendom van Ahrend, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Wanneer gedurende 2 jaar op een bepaald artikel door Ahrend geen opdrachten zijn ontvangen en aanvaard, heeft Ahrend het recht de betrokken modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen te vernietigen, zonder de betrokken Opdrachtgever hiervan bericht te zenden.

15. Niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht)

1. In geval van overmacht heeft Ahrend het recht hetzij nakoming van

haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, hetzij de

Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige

schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Opdrachtgever of

derden, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van

Ahrend.

2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: elke buiten de invloed

van Ahrend liggende of elke voor haar redelijkerwijs niet voorziene

omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van de

Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Onder dergelijke

omstandigheden zijn onder meer begrepen: oorlog, oorlogsgevaar,

rellen, of andere verstoringen van de publieke orde, brand,

natuurrampen, staking, (beperkende) overheidsmaatregelen, het niet

verkrijgen van benodigde vergunningen, bedrijfsstoornissen,

alsmede het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van

wie Producten worden ontvangen.

16. Opschorting, ontbinding

1. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan

enige uit een met Ahrend gesloten Overeenkomst voortvloeiende

verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de

Opdrachtgever in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens Ahrend te voldoen, is Ahrend gerechtigd, zonder ingebrekestelling of

rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met de

Opdrachtgever gesloten Overeenkomst op te schorten, hetzij deze

geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige

schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder

toekomende rechten.

2. Mocht een van partijen surseance van betaling aanvragen of in staat

van faillissement worden verklaard, dan heeft de wederpartij het recht

om de gesloten Overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving te

ontbinden, dan wel aan hem de keuze om de nakoming van zijn

verplichting op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

17. Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Ahrend jegens aanspraken van derden, medewerkers van de Opdrachtgever daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van de Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie en zal Ahrend schadeloos stellen voor alle kosten, schaden en interesses, die ten laste van Ahrend mochten komen als gevolg van aanspraken van voornoemde derden jegens Ahrend voor de door Ahrend ten behoeve van de Opdrachtgever geleverde Producten, verrichte Diensten en geleverde adviezen, een en ander met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

18. Bewijs

Behoudens tegenbewijs zijn ten aanzien van de (uitvoering van de) Overeenkomst de administratieve gegevens van Ahrend beslissend.

19. Geschillen

Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens de bevoegdheid van partijen om een kort geding aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in een ander arrondissement.

20. Toepasselijk recht

Voor alle aangelegenheden waarin deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

21. Voorrang Nederlandse versie

De Nederlandse versie van deze Leveringsvoorwaarden is bindend en prevaleert boven enige vertaling.

22. Geheimhouding

Partijen zullen zowel in de precontractuele fase, waaronder mede begrepen het offertestadium, als tijdens de Overeenkomst, als na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie van vertrouwelijke aard die hen in verband met de aanbieding en Overeenkomst ter kennis komt.

 

KONINKLIJKE AHREND B.V.

Laarderhoogtweg 25

1101 EB Amsterdam

Nederland

P.O. Box 1

5490 AA Sint-Oedenrode

Nederland

Dossiernummer: 33120814

Versie oktober 2016

Scroll to top